خیریه و صدقات

از تمامی مردم ایران خواستاریم  که از ریختن پول در امام زادها و صندوق صدقات و منابعی که شما به عمل کرد آنها نظارت ندارید خوداری نمایید

ما در این قسمت سعی بر این داریم که شما کاملا مستقیم مبلغ مورد صدقه / هدیه خود را به شخص نیازمند رسانده بدون واسطه حتی ما. ما با ارسال شماره کارت یا حساب این اشخاص به شما سعی داریم که بانک کوچکی از این هم وطنهای نیازمند درست کرده تا بتوانیم بطور هدفمند این امر خیر را انجام دهیم تا این کمکها بطور مساوی و طبق احتیاج انها تقسیم شود .