0

نقد دولت روحانی به مثابه یک شغل

بازدید 9


محمدعلی مشفق

مثل اینکه بعضی اعتراف وزیر جدید بهداشت دال براینکه این واکسن ها توسط دولت قبل اقدام و سفارش شده است را بدلیل مشغله زیاد رویت نفرموده اند و به تبع داوری هایشان هم در مورد دولت روحانی، آنان را کم و بیش از جاده انصاف و در مواردی از داوری های محکمه پسند به دور ساخته است . هرچند که ادله محکمی هم درخصوص نقدهای خود اقامه نمی فرمایند که اقناع کننده برای دوستان باشد، بطوریکه امثال من که خارج از گود مناسبات قدرت هستم بتوانم کمی توجیه و قانع شوم . بعلاوه دوستان فراموش نکنند که دولت روحانی و همه دولت ها باید در کانتکس این نظام فردمحور و روحانی محور و مداح محور ،کشور و مطالبات ملت را اداره و تمشیت کند. مضافا اینکه داوری نبایدمنحصر به دولت گردد بلکه باید همه ارکان حاکمیت به موازات دولت مورد نقد و ارزیابی قرار گیرند نه اینکه چاقوی نقد ما فقط بر جسم و جان دولت روحانی که توهین و ناسزا به او پاداش دارد کشیده شود.

هرچندکه بزعم من بزرگ ترین گناه روحانی نگفتن واقعیت ها و موانع پیش روی دولتش در اجرای قانون اساسی ،سنگ اندازی های دولت پنهان ،موانع عملی نشدن قول و قرارهای انتخاباتی به مردم و ولی نعمتان خود بوده است که امری نابخشودنی است و اگر او را به خاطر عمل نکردن به پیمان هایش که در انتخابات به ملت داده بود محاکمه کنند جای شگفتی نیست البته این شکایت را باید رای دهندگان به او و اصلاح طلبان در دادگاه اقامه میکردند و نه مخالفان روحانی و شکست خوردگان درانتخابات .

ای کاش میتوانستیم سهم همه صاحبان قدرت از جمله دولت موازی و دیگر بخش های حاکمیت را هم همانند دولت برره بدون ترس و تبعیض در نابسامانی های کشور فهرست میکردیم تا معلوم شودکه سهم دولت روحانی و دولت موازی و دیگر سنگ اندازان صاحب قدرت و شورای نگهبان باطرف و… هرکدام به چه میزان ومقداراست تا تنها دولت روحانی مقصر جلوه داده نشود و همه چوب ها به او زده نشود .

دولتی که قدرت دفاع را حتی در زمان صدارتش و امروز هم از او سلب کرده اند و صدا و سیمای میلی ایران بزرگ ترین سانسورچی سخنان و اظهارات روحانی و دولتش بود.

اما امروز عده ایی مزدبگیر و لباس شخصی مامور علیه روحانی درکمیسیون اصل ۹۰ شکایتی با هزاران امضا اقامه کرده تا انتقام شکست های انتخاباتی خود را از او بگیرند.درحالیکه این کمیسیون درطول چنددهه کمتربه شکایتی علیه قوای سه گانه رسیدگی کرده است وتنها درمجلس فعلی است که همه مخالفان روحانی دران بامهندسی انتخابات جای داده شده اندوبدنبال انتقام ازاوهستند. خالی جالب است کسانی شاکیند که رقیب دولت روحانی بوده اندوسرجمع رایشان درمجلس از نصف آرای ۲۴میلیونی آقای روحانی هم کمتراست و همین نصف رای را هم بامددوبرکت نظارت استصوابی ومهندسی انتخابات وحذف دیگرنامزدهابدست آورده اند تا به خانه ملت راه یافته اند. این شاکیان درواقع به نمایندگی ازاقلیت صاحب پول ،رسانه واسلحه واطلاعات وقدرت … اقامه دعواعلیه روحانی کردهاندتااورامحاکمه کنندهرچندکه جرات نمی کننداین مهم راعملی کنندچراکه پای خودشان بیشترگیراست تاروحانی . متاسفانه نمایندگان مجلس اگرنماینده ملت بودندبایدبجای اینکه دزدان وغارتگران ومقصران اصلی ومسببان سیاست های جنگ طلبانه وعاملان داخلی تحریم های ویرانگررابدادگاه معرفی کنندومسببان وضعیت اسفبارکشور ومقصران منع واردات واکسن راکه منجربه مرگ رورانه ۱۰۰۰تا۱۵۰۰نفربنابه اظهارات دکترپزشکیان گردیده است محاکمه کنندهرچندکه دادگاهی مستقل ازقدرت مسلط هم درکشورماوجودنداردتابتوان آراء صادره محاکم ان را درموردمجرمان ومتهمان قرین به حقیقت دانست معهذااگردادگاهی تشکیل شودوروحانی سخنان نزده اش رافارغ ازنتیجه دادگاه بزندامرمبارکی است .امااین جماعت مقصرومانع پیشرفت وتوسعه کشور، باپیش دستی وزرنگی طرح محاکمه روحانی رامطرح می کنندتاعاملان ومسببان صدسال عقب ماندگی کشوررابامحاکمه او بفراموشی بسپارندو صورت مسئله راعوض کنندوباانداختن همه تقصیرهابگردن دولت روحانی صورت مسئله های کشورراهم پاک کنند.

Source link

نظرات کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *
Enter Captcha Here :